PFR Mieszkania S.A.

Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób fizycznych, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych, przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest PFR Mieszkania S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2 (dalej „administrator”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Daria Worgut-Jagnieża, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@npfr.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
Prowadzenie komunikacji, udzielanie odpowiedzi na pytania, w tym w celu nawiązania współpracy Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu komunikacji oraz nawiązaniu współpracy handlowej (art. 6 ust 1 lit. f RODO) Przez okres niezbędny do obsługi zapytania
Zawarcie umowy z najemcą, w tym dokonanie oceny zdolności czynszowej, wykonanie umowy z najemcą Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dokonania rozliczeń księgowo – podatkowych oraz w celu dokonania oceny zdolności czynszowej - art. 13 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania Przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu do czasu wymaganego przepisami prawa rachunkowego oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń (6 lat)
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dokonania rozliczeń księgowo – podatkowych
W przypadku osób fizycznych reprezentujących strony umowy, osób wskazanych jako osoby do kontaktu i osób realizujących umowę - prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu do czasu wymaganego przepisami prawa rachunkowego oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń (6 lat)
Prowadzenie działań marketingowych Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, promujących prowadzoną działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub do czasu wycofania zgody
Media społecznościowe (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, promujących prowadzoną działalność, w tym w celu informowania i promowania aktywności administratora, komunikacji z osobami odwiedzającymi profile administratora lub członków grup oraz w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Przez czas istnienia profilu administratora, grupy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania usunięcia danych
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń
Prowadzenie statystyk Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz m.in. dotyczących preferencji, jakości obsługi w celu poprawy działań administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania, nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie dla celów statystycznych

W przypadku przetwarzania danych w celach związanych z realizacją umowy podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz wywiązania się z wymogów prawa, niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, brak danych uniemożliwi administratorowi działanie, np. udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności, w szczególności: podmiotom wspierającym administratora w obsłudze najmu i zarządzaniu nieruchomościami (m.in. PFR Nieruchomości S.A.), dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, bankom, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, windykacyjne, konsultingowe lub audytowe, podmiotom współpracującym z administratorem w ramach kampanii marketingowych.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) każdej osobie przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.
Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko, gdy jest to konieczne, jednocześnie dbając o zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia transferu danych. W przypadku przekazania danych poza EOG, administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub ulegną zmianie praktyki biznesowe.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje począwszy od 17.08.2020.